Aktivizace v POHODĚ

01. 09. 2016
Hlavním cílem projektu je zajištění komplexních aktivit v oblasti aktivizace uživatelů, které povedou k celkovému zlepšování poskytování sociálních služeb a systému sociálních služeb.

Název projektu:                       Aktivizace v POHODĚ
Registrační číslo:                   CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_023/0001289
Doba realizace projektu:        1. září 2016 – 31. srpna 2018
Výše dotace:                           1 486 375,00 Kč

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto plánovaných aktivit:

  • realizace inovativní pracovních postupů při aktivizaci uživatelů, které spočívají v nákupu aktivizačních, reminiscenčních a cvičebních pomůcek pro seniory

  • aktualizace pracovních postupů zaměstnanců (s využitím odborných konzultací)

  • realizace doplňkových vzdělávacích aktivit pro upevnění znalostí zaměstnanců v inovativních
pracovních postupech (pracovníci v přímé péči - PSS a SP)
 

Díky plánovaným aktivitám budeme schopni naplnit také dílčí cíle, které jsme si stanovili jako:

  • vytvoření a zavedení udržitelného a nového řešení pro aktivizaci uživatelů

  • zavedení nových pracovních postupů pro standardizaci činností v naší organizaci

  • zvýšení odborných znalostí zaměstnanců (pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků) v oblasti aktivizace uživatelů
Plánované aktivity přispějí k řešení všech vymezených problémů.
 

V průběhu realizace projektu bude dosaženo těchto výstupů:

  • 1 nová metodika zaměřená na aktivizaci uživatelů služeb v DS POHODA Chválkovice až 120 proškolených osob (pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků), a to v odborných

  • vzdělávacích kurzech zaměřených na aktivizaci uživatelů.

  • bagatelní podpora 40 osob (účast na školení nad 40 h.)

top