585 111 334Napište nám
 

GDPR

OBECNÁ INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELŮ A KLIENTŮ

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o., je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Domov pro seniory a Chráněné bydlení.
Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) Poskytování sociálních služeb,
2) poskytování ošetřovatelské péče a
3) zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:
Domov seniorů POHODA Chválkovice p.o., Švabinského 403/3, 779 00 Olomouc-Chválkovice, IČ: 75004372, telefon: +420 585 334, e-mail: floder@ddol.cz, ID datové schránky: by8kjaz

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby). Zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je žadatel/klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na jeho žádost.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

© 2012 Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace