Domov pro seniory

Poslání

Podporujeme samostatnost uživatele dle možností. Staráme se o nemocné a humanizujeme péči. Naši zaměstnanci patří mezi odborníky. Naše služba je dostupná žadatelům.

 

Kapacita

Kapacita Domova pro seniory je 350 klientů

Věková struktura

 • 60-79 let mladší senioři
 • 80 let a více starší senioři

Cílová skupina

Senioři se ztrátou soběstačností způsobenou věkem, změnou zdravotního stavu, případně se syndromem poruch intelektu získaným v průběhu stáří, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují podporu a pomoc druhé osoby.

Zásady

 • Dle možností budovat nebo alespoň co nejdéle udržet nezávislost uživatele služeb.
 • Dle možností podporovat začlenění uživatele.
 • Respektování potřeb – služba je určována individuálními potřebami uživatele a potřebami společnosti.
 • Partnerství – pracovat společně, ne odděleně
 • Kvalita – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem
 • Rovnost bez diskriminace

Cíle

 1. Cílem poskytované služby je podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen se sám o sebe postarat bez pomoci jiné osoby a péči není možno zajistit v domácím prostředí.
 2. Zabezpečit kvalitní ošetřovatelství uživatele.
 3. Zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců prostřednictvím pravidelného cíleného vzdělávání.
 4. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život.
 5. Umožnit uživateli zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře, dle jeho schopností.
 6. Sledovat geografickou i finanční dostupnost služby.

 

Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků vždy k 1.1. následujícího roku.

top