585 111 334Napište nám
 

Domov pro seniory

Poslání Domova pro seniory

Podporovat samostatnost uživatele dle možností
Ošetřovat nemocné uživatele
Humanizovat péči
Odbornost zaměstnanců
Dostupnost žadatelům služby
Aktivizovat uživatele

Cíl sociální služby

Dlouhodobé cíle:

1. Cílem poskytované služby je podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen se sám o sebe postarat bez pomoci jiné osoby a péči není možno zajistit v domácím prostředí.
2. Zabezpečit kvalitní ošetřovatelství uživatele.
3. Zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců prostřednictvím pravidelného cíleného vzdělávání.
4. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život.
5. Umožnit uživateli zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře, dle jeho schopností.
6. Sledovat geografickou i finanční dostupnost služby.

 

Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků vždy k 1.1. následujícího roku.

Zásady poskytovaní služby

 a) Dle možností budovat nebo alespoň co nejdéle udržet nezávislost uživatele služeb.
b) Dle možností podporovat začlenění uživatele.
c) Respektování potřeb – služba je určována individuálními potřebami uživatele a potřebami společnosti.
d) Partnerství – pracovat společně, ne odděleně
e) Kvalita – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem
f) Rovnost bez diskriminace

 

Cílová skupina

Domov pro seniory je určen pro:

seniory

Senioři se ztrátou soběstačnosti způsobenou věkem, změnou zdravotního stavu, případně se syndromem poruch intelektu získaným v průběhu stáří, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují podporu a pomoc druhé osoby.

Kapacita :  334 uživatelů služeb

Věková skupina je:


60-79 mladší senioři
80 a více starší senioři

Senioři, kteří nepatří do cílové skupiny:

1) Jsou mobilní a vzhledem ke své situaci nejsou schopny orientace v cizím prostředí nebo nejsou schopny porozumět pokynům vzhledem ke svému zdravotnímu stavu;
2) komunikují pouze prostřednictvím dotykové abecedy a podobných taktilních systémů.
 

 

 

© 2012 Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace