585 111 334Napište nám
 

Chráněné bydlení

Poslání Chráněného bydlení

Posláním Chráněného bydlení je poskytnout zázemí, pocit důstojnosti, bezpečí a pomoci lidem, kteří z důvodu chronického onemocnění nemohou svou situaci řešit vlastními silami v jejich přirozeném prostředí, ale jsou schopni částečné sebeobsluhy. Podporuje klienty v tom, aby mohli žít co nejdéle běžným způsobem života.

Cíl sociální služby

1) Pomoc a podpora při udržení a rozvíjení dovedností uživatelů pomocí pravidelných aktivit, jako jsou hudební kroužek, kondiční cvičení, trénování paměti, společenské a kulturní akce minimálně jedenkrát týdně.

2) Krátkodobé cíle pro rok 2019  - Udržení soběstačnosti uživatelů:

a) nejméně u 15 udržet schopnost samostatného úklidu bytové jednotky.
b) nejméně u 20 udržet schopnost samostatné přípravy stravy
c) nejméně u 20 udržet schopnost samostatné péče o lůžko
d) nejméně u 25 udržet sociální začlenění prostřednictvím klubové činnosti
e) nejméně u 1 udržet schopnost samostatné práce s PC.

3) Spokojenost klientů bude testována na dotazníkovém šetření, kterého se zúčastní alespoň 70% klientů.
 

Zásady poskytovaní služby

Všichni pracovníci služby Chráněné bydlení sdílí tyto hodnoty:
• zachování lidské důstojnosti
   * respektujeme právo volby uživatelů, jejich soukromí a partnerské vztahy
   * vytváříme podmínky, aby se uživatelé cítili důstojně, svobodně a bezpečně
   * uživatelé jsou partnery, k uživatelům přistupujeme s úctou, otevřeností a bez diskriminace
   * klademe důraz na dodržování a respektování práv uživatelů
• individuální přístup ke každému uživateli
   * podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele
   * podpora je poskytována s ohledem na ostatní spolubydlící a možnosti služby
   * posilujeme samostatnost uživatelů v běžných podmínkách

Cílová skupina

Okruh osob, kterým jsou služby Chráněného bydlení poskytovány:

Služby jsou určeny osobám od 50. let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek:

  • osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby,

  • osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti

Kapacita služby je 49 uživatelů.
 

Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby:

jestliže zdravotní stav osoby vyžaduje nepřetržitou odbornou zdravotní péči a nepřetržitou ošetřovatelskou péči.


osobám se závažným postižením orientace a komunikace


osobám závislým na alkoholu nebo jiném druhu toxikomanie


osobám, které by narušovaly svým chováním kolektivní soužití
 

 

 

© 2012 Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace